Hostel or Suda story – assam november 2020 – AssameseSexStory.xyz

Hostel or Suda story – assam november 2020

Ei story2 mor jivanar hosa kahini..mur colleger xomoyr katha,(clg,hstl,eiburr nam thikana gupaniyatar swarthat ullekh nakaru)..tetia mur moi hostelot asilu. superientendent sir married asilasil. studentor lgt hua gupan avikharar hosa pratilipi,moi pahoribo pora nai,manat parilei val laga anuvuti,ki maramkhana smriti,atiau vabile akulatai sui jai buku,supta bakhanabur jagi pagal kare mon2,satfatani aramva hoy,jikar khai uthu,eketa xomoyote manale ahe hei madhur xomoy khini,uttejita hoi paru pura,mor-nam Kaustavmoni.Moi h.s.l.c. Pas kari result pratham clgt golu,tate clg hstlt thakar byabastha kari dle ghrr manuhe..prathamate voy,sankus ba ghrr para durat karane ekute concentrate kariba para nasilu,bt dn juar lge lge xohoj hoi ahil xokolubur,agatei koisu moi dekhat baht innocent,abasye over sexy huat bade blg dukh naiu..hekarane xokolu seniorr para baht maram paisilu,sir eu mok hoy baht saral buli vabiyei atipat bswakh karisil,aru baht val buli bswakh karisil,sir young 35 man hbo age..sirr wife mane maa’mr age 27 man hbo sage..hstlt sala ragging ba mod pani kune kun2 roomt khai heibur update super sire mor para loisil,ek kathat spy buliba pari,teneke moi sirr officet praye apak goisil gadhuli..ktiaba ngole sire matisil deben dar hotuai(chowkidar)..sirr ghrt abadh aha jua teneke,govt. Hstlr ekkebare kakhat lagalagike superr quarter bur thake,tatei asutia room atat sire ataibur official kam kare..

Assamese Sex Story 2021

kahinir mul nayikak sinaki karuai nai nohoy!maa’m sakut lagake dhuniya asil,gulapi gal,gauro Mukhmandal,uthjuri ranga,dekhile kimman kumal hbo pare xohojei anumeya..jn sadya jaubana nari..lahi xorir2,uthan bakhyajugal muthate aparupa devi jn..mukhkhn kisu parimane junga,sulitari boi para psale,absye siru hndsum,smrt asile,sirr tat jai calling bajale maamei khuli dye darja khn,prathame moyo udakhin asilu maamr prati,tate akou bibahita mahila,kin2 moyo manuh,moro swavabjata prabritibure amani dyar boyokh..


moi tetia lukai surkoi b.f. Saisu,ba narir nagna xorir photo saisilu,kin2 mor kunu bandhue najane moi j teneke upavug karu..moi nije ata katha feel karu j moi atipat sexy hoy,moi tetiau hastamaithun karisilu hoday uttejanat robo nuari,mon goisil kunu narir dehor vajbur sui sabale,khelibale,uthat uth gujibale,ru stonr mau pan karicle,kalpanik nari manat aki kalpanik avikhar manate,tar psat hasta..!sirr tat jaute prathame maamr lgt kunu akhar kathai hua nasil..kin2 dn juar lge lge hoday maamei darja khuli dye jtia dui akhar mat dya diyi aramva hol-ahila?:-hoy maam,jatiya Ba vat khalu ne nai enekua.


Moi tetia maam’k alp lakhya kara karilu,mor avikharar kalpanik nayikajanik jn mamr majat sandhan karar prayakh kara karilu bsanat..enekei dnbur goi asil,sirr maramar karane mor karane nijar ghr jn hoi goisil hei ghrkhnu,abasye saujanyatar khatirat pata dui ata kathar bahire maamr xote bikhekh eku katha hua nasil,anki katiaba sirr drawng roomt bohi eke lage tvu saisilu,adin hstlt rinku buli senior ajane junior ajanak kanat sor mara katha gom pai sir rati inspectiont ahil,kin2 kuneu eku mukh khuli nukuar,avinab 2mi ahbasun office loi jatiya ingit d thoi gol..moi juat maame khuli dle darja andinar darekei,hudhile-vat khala anuvab?(maamr mat2t ek advut maram pau moi,


ajiu,hedina pratham mok maame nam karhi matisil,Ga mon kiba val lagi goisil,najanu kyo ba),moi eneu katha alp hleu dighaliya karar issat kolu -nai robo khua,kiman nu kham hei dana bur(janei sage hstlr messbur bor fakatiya aru ekgheyami hoy)..


maame matra hahile,eku nkole,hosake ki j dhuniya,aparupa Asil maam,atia lik0Š6 thakuteu teur hei hahi2 manat ahi ase,pratham barr babe maam’k bor kiba ata apun lagisile..sirr usarat golu,return hbor xomoyot asarit vabe sire kole,2mar maame 2mak aji iyate vat khai jabo koise,eneu mess bandha hbor xomoy hoisil..


Assamese Sex Story november 2020


Mon2 anandate nasi uthil,sire tenekoi kuat,maamk hathate kiba baht besi apun lagi gol,hundar mukhkhani vahi uthil manate,sir tetiau officer kiba internal hisap nikasat byasta asil,so akale vat khabo jaba lagiya holu,pariyal bulibale sir aru maamt bade ata kukur matra,dining room2t humai bahilu,maamk pispinar para salu(vat barhi asil)..Hosake pari jn,maam advut vabe dhuniya asil,maam sadharan vabe asil tetia,aru pindhanat nightgown ata asile(maamk tenekua khajat pratham dekhilu,kin2 teu exeptional asil,hoday marjita sareete dekhisilu heidnar agale,hoy kasithe maame enekua dress kare,besivag sareeye pindhe),maamr kakal2le salu khub lahee asil,siya kakal,xoru,tar thik talar portion2 mane nitamba ru navimandal kisu parimane bahal kakalar 2lanat,anupama houndarjyamayee,hei guteikhini khub dhuniyake ati xohojei anumeya asil..mor gutei dehat ek adim khut babale dharisil,deka tejar pirpirani aramva hoisil mor dehat,sakur agat,mor kalpanik nayika,moi xtremly excited asilu,maamk—


Maamr dehor vajburr maje maje nijak heruai dbo mon gol,kastare damai rakhilu nijake,talfale mor linga dal tantaniya hoi uthisil,


4/5 mint psat teu vat ani thole tablet,pratham barr babe maamr mukhkhnile pratyakhya dristi dlu,sankuch bihin vabe,hosake asaritvabe garh dsil khajutai teuk,gul junga mukhkhnit ata rangasua ava,tejgura,baga rangasua gal,kheutat dighalke lua khendur kanere kunu devitke kom nasil teu,ranga uthjuri dekhile dhariba pari kiman kumalata lukai rakhise khihate nijar majat,uth duti xoru xoru asil,kin2 tar rangasua ava2,ru ujjalatai mok jalai 2lisil,maame hoy2 leapbum jatiya kiba lagaisil jar dara uthjuri khum kamaniya hoi uthisil,moi jn habati loi maram karim teuk,uthjuri supi supi jn pahari jam nijake,manate baht maram dlu hei maramlaga narik..maameu gom paisil moi sua hoy2,


hahi kole-vat khua avi,teu hoy2 eku vaba nasil,vabisil jadiu heidna dekha nasil,maamr matat swapna vanga hol,psat maame kiba beya pua buli sintita asilu jadi,hei mayabi hahiye dussinta2 atarai dle


Mor mon2 maam’r prati akulatare vari parisil,ek durbar bakhana jagi uthisil,moi mor ekhn vari ankhnr uprat 2li d hesi dharilu mor 8.5 inchr linga dal,kin2 jathesta kasta palu cntrl kariba goi nijak,jathesta excited asilu moi,vat khaute maame mok kole,eneke maje maje ahi khai jabasun 2Mi,amaru val lagiba,ahiba ha,moi swavabkhulav saralatare hahi salagilu maamk,moi asalate gman paru hunkale teur usrr para palayan kariba bsarisilu,athasa moi teur khannidhya bsaru,lahe lahe premat parisilu teur gunar,hoi parisilu rupar pujari,jak kakht bisaru,kakht thakiu escape kariba saisilu,dui biparit sthiti,ajiu vabu kyo tenekua hoisl,kin2 vabi napau..mor asthiratar katha maame gom paisil,hei2 sure,kin2 teu j mor asthiratar karan,heya gm pua nasil sage,moi vat khai rua nasilu,maam jau diyak,gud n8..

mam:iman loralori kyonu!
me:nai nai,mane sb khule sage,so..


mam:eek: jua baru,gd n8


Ahute vitare vitare ahi sirr ofict sir jau diyak,gd n8 buli koi,kubakubikoi ahi room paluhi,rati xopunat teuk kiman ki maram


Majate mor jor huat 3-4 dinman jabo para nasilu,sire khbr loi asil,aru 4 dinar dina matile ghrle.bahut din maamk dekha pua nasilu 4 din dhari,mon2 uspisai asil teuk sabale abar,katha patibale,itimadhye maamr lgt jathesta xohoj samparka ata garh loi uthisil,dui akhar katha batarau salisil doyore majat..heidina 7 man bajat sirr quarterole golu,calling2 tipat,maamei khuli dile,baht dinar murat teuk dekhi mon2 nasi uthil kiba ek anandat,maame hahi mari hudhile,jor val palane 2mi pura?iman dinar murat ahila eibar!moi kolu,”hoy maam paisu aru alp”..drawing roomt sire t.v. Sai asil,taloiye jabo kole moko..sirr lgt dui akhar katha patar pisate sah loi ahile maame,teuk agatkeu dhuniya dekhisilu heidina,ghrt pindha sadharan seujiya kapurjurar majat teuk jathesta dhuniya dekha hoisil,mukhat samanya prasadhan,uth duta jiliki asil kisu parimane,lukai lukai teuk abar khukhmavabe nirikhyan karilu,


Sir tv.te byasta asile,sah2 trayr para namai thoute kakhar para kapurar loch2r talere maamr sugarhi bukukhn suar hepah2 samariba nuarilu,rangasua blouse2ye dhaki rakha uthan bukukhn-aah,ki j aparup,niyamitvabe dangar asil teur stanjugal,aru teneke sautei anuman kariba parisilu hoy2 kisu parimane junga hobo stonr khirkho vag,pisat mor anuman khasa pramanita hoisil..nijak jathesta controlt rakhisilu heidina,sire dhemali kari kole-2mar maame aji 2mar karane specially randhise,khai jaba iyatei..maame mor pine sai hahi kole,hbo dya sah khua atia,thanda hobo..10 man bajat sirr xote vat khalu,hosakoye jathesta dhuniya banaisi teu heidina..”akhukh pura val nuhuale eikeidin amar iyatei khaba kin2,atiai kolu”-maame kole..Moi hahi hobo diyak apuni koise jetia buli koi mat di roomole ahilu..roomt andhar kutha khui maamr bukukhnr katha vabi,kiman rangin garam kalpana karilu,uttejana jathesta hoisil,hat mari xanti lolu kisu..tare thik 3 dinar pisat sir delhit jabo lagiya asil,tour guide hisape,16 Daysr karane,hei 16 dinate lahe lahe baht usar sapi golu hei hundari narir..lahe lahe,baht ghatana ase jar karane teuk puar xopun2 pur hol..khahari pale likhim..ata hompurna hosa kahini,likha avayak alapu nai,g hoisil hubohu take likhisu,hoy2 heikarane nirakh hoise kisu..kin2 wait karak,baht baki ase,eya just introductionhe,age age dekhte jau,hota kya he!


sir puai goisil 16 din agat rakhi,jaute mok maamk alp sahay kari dyar katha koisil official kamat..moi colleger para ahi khui lolu alp 1 numbr blockr 7 no. Rum2r mor ajaniya kutha2t..mon2 anandat nasi asil,eta asin ulah manat..2panir para uthi 5 baja manat sirr ghrr calling bell2t tokar marilugoi,kukur2i vuk-vukua bandha karisil,hoday dekhi dekhi,hoy2 sota malik buliye dhari loisil.,.maam ulai ahi dhuniyake ujjal hahi atare samvakhan janale-aha vitarat..moi teur pise pise humai golu,drawing roomt..jihe2 hei2 ata sarkari quartr asil,drawing room buli extrake room2 nasil,office2r gaate lagi thaka kutha2ye drawng room,ru tar gaate dangrke bedrum2,ru tar kakhat xoroke ata guest room,alahir karane,e2 roomr para aan2le jaba parake vitari vitariu darja ase..Bedrum2r backsidet sanglagna kitchen2..drawing room2t pub pine dhuniyake khajai thua showcase2,tar kakhate akhn sajjita tablet tv2,pachimr berkhnt lagi ase bsanakhn,abakhista jega kanat dukhn ajaniya aru akhn dujaniya


Sufa ru heiburr majat aainar ekhan xoru tea table..drawing roomt ahi bahilu nijei,maamu mukhamukhike bahil mor..teu tv2 lagai dle,mor mon2 bar kiba lagi ase,nijei alp nervous feel karisilu..maame hudhile cls goisilune nai,dupariya vat khalu ne nai eibur..moi jikhn sufat bahi asilu tar thik pispinei der dui fut durat showcase2,t.v.2 mor kakhar pine..hathat teu mok kole-ata kam karasun-showcaser drawer2t ata mess duesr(last monthr) rasid bahi ase dyasun,tv tabler talat sabi2 ase diya..xuly last montsr dues defaulter keitar list maribale madamk sire koi goisil..moi uthi drawer2 khulat tat baht kagaj pati dekha pai akhn akhnke ulhyai bahirat thoi rasid bahi2 bisariba dharilu..hathat ata bos2 dekhi mor saku kapalat uthil,tabler vitarat ata xoru packet,uprat nagna suali ajanir photo,piyah dutare,asalate condom asil duta tate,moi alp free huar luv2 samariba nuari maame dekhakei uliai tholu agar kagaj patra khinir dare,maame mor pine sai asil agar parai..nilajar dare moi maamr pine ghuri salu


Hei duta thoi teur avibyakti sabo.teu lajat hompurna rangasua hoi goisil,tatxanat moi mukh ghurai bahi2 bsari maamk dlu heikhini nuhumuake..maame bahi2 loi uthi ahil heikhini humai thobo,doyore majat akhar mat kathau nasile tetiale..maame varai mok kole avinab, bahasun..moi sah banaugoi buli lajate kubakubikoi gusi gol vitarale..Moi kin2 akanu uneasy feel kara nasilu,barang mon2ye dustalir hahi marisil,.moi agatei koi ahisu alp hleu maamr saundarjyar barnana,anupama dhuniya asil teu..lagate dekhilei dhariba pari kiman sexy hbo pare..jn kumari,sadya jaubana nari..


ja nohouk,kisu xomoy psat plate ekhnt biscuit aru vujiya sahit sah anile maame..teu ata dighal patal kola rangr nighty pindhi asil,sahkap hali diute kisu parimane gakhir jn dhakdhakiya baga ston jurir kisu ankha dekhisilu,gaa2 j kne lagisil,jikar khai uthisil xorir mon gutei..itimadhye moi tv2 suat akhubidha hoy karane dujaniya sufakhnt bohi loisilu,sah dbo ahi maamu hekhante thik mor kakhte bahi lole..sah khai thakute hathat

Maame mor pine sale,moi sua nasilu,anuvab karisilu,aru t.v.t mon diya jen show karisilu,baht xomoy dhari sai thaki maame mat dle avi!(1st barr karane nab2 kati akal avi hoi parisilu avinabr para maamr usrat)..


moi-hu!?


maam-2mi karubak val pua? mane grlfrnd asene?


moi-nai2 maam ,kyo?,pun prathambar aprastut budh karisilu teur usrt,kyo janu,prathambarr babe teur sakule pratyakhyavabe ghuri salu,ene anuvab hol jen akal morei noy teuro mor prati kinchit holeu durbalata ase,(“nijei vabilu-teur mor prati kara asaran ru carebureu teur mor prati thaka marame udangai,”)


maam-hosai kuasun,2mar dare lorar nathakibone-teu hahar dare karile alap..baru kyo nai?

moi-enei ru,vale laga nai kaku,sakut para nai,mone mila nai heikaranei aru..aru apuni kua 2mar dare lorar mane?


mam-enei ru hndsum,val..aru 2mak knekua suali lage mone milake,sakut lagake?hahi kole teu..


moi-kole beya napai2 hosake alapu?..teu kole hare!kyo pam ako,kuasun.


moi-maam sob apunar dare lage mok,dhuniya,maramiyal,mor baht care lua

Care lua..


maamr galkhnt jn muhurtate kunubai sendurhe bulai dle,sandhiyar astagami khurujar rangasua avare jiliki uthil teur khusree mukhabayab,moi jathe excited anuvab karilu anandate..


maame prakritishtha hoi mok hudhile-mor dare dhuniya mane?kinu iman dhuniya dekhila 2mi?
hoy2 ajile kuneu maamr rupr prakhankhya eneke maamr agat kara nasile..hoy2 sireu,sakalue durair parai hoy2 ei muhamayi marir saundarjya upavog kare,kin2 kuneu mor dareke hoy gungan kara nasil agat..teu jathesta byagrata aru agrahere hudhisil,xoru sualir dare..mor jathesta maram lagi goisil teuloi..kolu ,mam kuai beya napaba,g2 dekhisu hei2 hubohu koisu apunak..apunar gotei xorir mane figure2,dhuniya sakujuri,uth duta,kisu junga ghuraniya mukhkhani,aru ataibur,tatkeu dangar apunar mon2..

maam pulakita hoi hunisil mor ata ata sabda mor mukh.r pine sai..romancita hoisil teu,moyo..


moyo sujug buji maamk hudhilu-apunaka2 sire bahht maram kare no!

maam gahin hoi gol-avi 2mi hosai bahht val,2mi jake val pua baht lucky hb

hbo..aru ketiau baht byastat humai napariba..2mar sire kewal kamhe sini pai,karmabyasta,wifek j xomoy dbo lage khabare nai..ktiaba baht lonely feel karu jana avi..ajan jadi bahht maramiyal caring husband palu hoy..lagate 2mar dare dekhat,aru sob 2mar dare,asarit vabe moi kua kathakhini eibar maame repeat karisil,open flirting..moi eibar baht aprastut budh karisilu..kathar majerei indirectly eneke baht gavirale humai goisilu,doyore hridayat premar juar uthisil aprakashya vabei..8.30 bajisil,teu kole-t.v. 


Sua 2mi,moi tatkhanat vat2 banai du,khai jaba kin2..tar pisat bikhekh katha hua nasil hei nikha2t,kin2 anakankhitavabei baht palu,agbarhilu..rati 10 man bajat vat,bandhakabi vaji ru dalire vat khai maamk ahu buli mat dlu..teu kole-o jua,gud n8,kali hunkale ahiba kin2-2mar maamr order..rumt ahi vabanar sagarat uti vahi,27 basariya hei hundarir dehar vaje vaje bilin hoi golu xopunate.from assamese sex story | asomiya suda sudi kahin | new সুদা সুদী | অসমীয়া সেক্স কাহানি https://ift.tt/37HfgMK

Leave a Comment

error: Content is protected !!