Ghoror malike dile hukh / user sent story

Mur nam Popi. Biya hua 4 bosor hol. Husband e pvt job kore, dormoha val e pai. Muthote sob thike soli jai maheke. Biya agt 3 jon man bf asile. Khub chinchol u asilu. Dekhat boga ekdom gakhir nisina deha, dudu 34 tetiyae. kokal 30 aru tika 36 size or. Dekhat sexy asilu babe lora bur nije nije poti jai.

Bohut ghotonau hoise baru college poha dinot aru tar pasotu. Baru heibur pasot kom. Etiya ahu main kothaloi. Honkhar thike soli asile. Corona e teu sakori lua pasot sob hisab kheli meli hol. Ghoror rason badei bhara diboleu poisa naikia hol.

Teu ki korim ki nokorim ke usror bekar lora kisuman lgt jua khelibo lole. ketiyaba alop poisa pai jodi ketiyaba hare bohut khini. Bhara uncle e mon korisile. Moi aru teu mili bujai u lav napalu. Jihe sakori nai ki korim ki nokorim ke teu jua t bohi mod khabo lole. Sex tu duror e kotha ketiyaba ratitu ghr nahe, modor nisat ahi hui jai.

Teuk dekhi muru mon val nologa hoi thakil. 2 mah par hol sob tenekei soli ase, bhara dibo u para nai. Uncle e nokoi nuarile. 3 mahor murot dibo nuarile bule ghor khali kori dibo lagibo. Teuk kolu kotha tu. Pise modor nisat kot nu kotha monot thakibo. Jar tar pora alop alop dhar loi dilu 2 mah hor vara.

Pise ako 3rd mahor vara dibo nuara holu. Uncle e ahi ebar koi gol je eibar nohole etu mahot ako 2 mah or vara napale bule thakibo nidie. Godhuli hoisile, teu addat bohi sage mogno.

Kobo nuara koi huk huk koi kandi dilu uncle or usorote. Mon tu bohut beya lagi asile. Uncle e ahi alop pithi muhari diute aru huke khunda mari teu kandhot e pori kandi dilu. teu bukut mur mosto dudu duta hesi asile moi gom e napau. Teu sage anuvob korisile. Teu alop horu mohilar usorot pai sage alop mon tu dhila hoi beleg kotha monot ahisile.

Teu lahe ke haboti dui hatere pithi muhari asile blouse or uporotei. Moi kotha khar mon korilu jetiya teu mur komor or dhori muk haboti hantona di asile, kyo janu atori ahibo mon nogol. Bohut mah sex tu badei husband or kiss eta e pua nai. Bohut dinor murot ejon purukh or sporkho pai moi u chonchol hoi goisilu. Kanda hamori teu bukur majot humai loisilu. Teu ukha mur dingit lagi alop muku boliye koribo arombho korisile.

Moi alop sense ani teuk atorai kolu “uncle moi jugar korim diyok 2 mah or vara kenebakoi.”

Teu hbo buli koi gusi gol. Cha ekap bonai khai bisonate bagori kihere vat bonam vabi thakute alop agor kotha monot poril. Gaa tu alop gorom hoi aha jen lagisile. petticot tu dangi kokal leke nije nije gida khon salu, bht din sex kora nai kata u nai bal bur. Ako uncle aru college or din bur monot kori anguli eta di clit tu muhari alop ghon ghon ke ukha loi hantona lobo salu. Calling bell tu bajat thotok motok khai uthi sau uncle.

Agor kahini khini ako pasot likhim, Kenekua hoise kobo imn khinite.

popisaikia9999@gmail.com

1 thought on “Ghoror malike dile hukh / user sent story”

Leave a Comment

error: Content is protected !!