Khurik Sudilu

Khurik Sudilu

Mur nam Raktim Sarmah. Mur Bari dal 10inc.. Boyoh 16bosor.. Mur Bibahito Mohilar proti akorshon besi..

Atiya mul kahiniloi ahu. Amr ghrr usorote khuri ajoni thake. Nam Ronjona. Boobs duita 38 manr hb. Besi hokot nohoi.. Tika duta ekdm Porn starr nisina.. Mur dekhilei humuyai dibo mon jai.

Thanda bondhor din asil. Moi khuri hotor ghrt gakhir diboloi golu.. Khuri pis fale asil. Moi Matilu khurik. Khuriye xumai ahiboloi kole. Ghrt khura nasil..  Ghrt Okl khura aru khuri thake. Khuri ga dhubo loisil.. Gat okl blouse tu aru petikut tu.. Mur dekhiyei Bari dal Thin khai ahil.. Underwear pindha Nasilu. Khuriye xudhile ki aniso moi kolu “Gakhir anisu khuri”. Gakhirr Glass tu tablet thoi ata hatere Thin khai oha bari dal dhaki dhorilu.. Khuriye mone mone sale.. Mur sokut poril.

Khuri hotor biya huwar 2 bosor hol kintu lora suwali nai. Khurai val ke sudibo nuware sage.. Khuri kintu boom sexy.

Khuriye murloi jetiya Suwa dekhilu moi alp laj laj ke hat khan atorai dilu. .Aibar bari dal alp santo hol. Khuriye sudhile “Tohotor Exam ketiya hobo” moi uttor dlu “Gom puwa nai teneke hb buli xunisu”. Khuriye xudhile “Pise pohisone nai? ” moi kolu “pohisu aru”..

Alp time pas falei bohi lu. . Khuriye ga dhubo loise. Gat pani dholar loge loge Dudu keitar aag keita jiliki porile. Gatut val koi sabon logabo lole. Dudu keitar uporotu blouse tur vitorole hat vorai sabon sanise.. Mur aibur dekhi ako 10incr bari dal dang khai ahil. Khuriye xudhile ki vabi aso emn. Moi usopkhai uthilu..  Kolu “aku nai eni”.. Khuriye alp kotha tu dhoribo parile. . Khurile kole ” mur pithi akhnt vl koi sabon loga nai logai de hi sun..  Moi valei palu.. Moi lahe lahe sabon ghohibo lolu.. Khuri pithi khn boga asil.. Moi jure jure sabon logai dlu..

Alp somoy sabon loguwar pasot moi efal sifal houtei mur thin khai thoka Bari dal khurir gat lagi gol..  Khuriye loge loge gom plae. Khuriru lahe lahe sex uthibo lole. Aibar moi sabon loguwar solere hat khn bukur fale nilu..  Hat akhn abar khuri dangor dangor bortenga keitat logai dlu.. Khuriye aku nukuwat moi sabon tatu logabo lolu..

Aneke alp xomoy juwar pasot moi khurit directly xudhi pelalu “Khuri blouse tu khuli diu ne” khuri ye aku nokoi nijei blouse tu khuli dle…  Aibar duita Bathroomloi golu.. Khurile Bathroomt wallr fale pithi di roi gol.. Moi pagolr nisina ke dudu keita tipi golu. . Aibar khurir panit titi thoka petikut tu dangi dlu..  Khurir dangor gida khan ulai poril.. Alp num asil jodiu agte kota num..  Moi mur angoli ata vorai diu..  Khuri mukhor pora xobdo ulal..

Ahh

Moi angolitu uliuwa sumuwa korta lagilu..

Ahh ummh ahhh ahh

Aibar pantr pora bari dal uliya lu . Khuri hei dal muharibo dhoril. Alp xomoy muhorar pasot moi khurir Gidad vorai dlu..  Aru uluwa sumu kori golu. .

Ahh ahh aahhh ummm sudhh jurere.. Tur khurar tu emn horu tur adhau nohoi… Sudi sudi fali de gida..

Anekoi sudi thaku te khuriye siyori thakile.

30min man sudar pasot mur pani ulabo moi… Moi kolu “khuri pani kot pelau” khuriye kole ‘sudar timEt khuri suri koi nthk sutmaroni kobi.. Mur dudut pelabi “

Moi gidar porai uliyai anilu bari dal..  Aibar khuri athu kahi bohil.. Moi bari dal  hatere muhari muhari mukht vorai supibo lole. Okl time supar pasot moi uliyai aani khurir dudut pani pelai dlu.. Pani uluwar pasot khuriye ako 1min man bari dal supi dle..

5min man khuri aru moi logote ga dhulu.

2 thoughts on “Khurik Sudilu”

Leave a Comment

error: Content is protected !!