Bruhi ajonik goru sudon dilu

Hi mur nam ritu mur boiyakh 21..mii aji apuna lukok ata hosa kahini kob loisu.khahini2 ajir pora 1 mahor agor..

Mur ghoro usoro agoraki bidho mohilar logt huwa sex kahini..didha goraki boyakh 60 besi hoise sage..holeu dekhat dhuniya..dekhat 40 bosor man jen lage..

Adin moi aitar ghrt golu.manuh gorakik moi aita buli matu..aita ghrt okole thake..moi goi aitak matilu aita ulai ahil aitai ghrt bilaws aru mekhela pindhi thake ghort okole thokar babe sador besi vag nloie..aru semisu nipindhe..aita muk vitorole mati nile aru bohib dile..aitar lgt kotha patibo dhorilu kotha pati thakute mur soku aitar gakhi keita loi goi asil karon aitar gakhi keita adha ulai asil..aitar gakhi dekhi mur koni dang khai gol..heidina moi jangiya pindha nasilu ata genji kapuro hafpant pindhi asilu mur koni dangkhai juwa loge loge aitar soku mur pentr uport poril..aru aitai hudhile ritu jangiya pindha nai neki..moi tolole mur kori kolu gorom besi huwa karone pindha nai..aitai mur konitule sai kole tur hei2 bohut dangor je lagise saw dekhuwa sun..

moi aku nokoi tolole mur kori thakilu olp pasot aita usorole ahile aru kole laj kio koriso moi tur aitare hou muk dekhuwale aku nhoi..belg kuneu nedekhe moi ghrt sun okolei thaku heibuli koi aitai pentor uporote mur konit hat di mohari dile..moi aku namati bohi thakilu olp homoi pentor uport koni sui pentu tani khuli dile aru kole bah ritu tur koni2 bohut dighl..kokaro koni2 tutkoiu horu asile aji prothom eman dangr koni dekhisu buli koi konit hat furabo dhorele olp homoi anekoi kori uthi goi droja khn bondho kori ahile ahi mur hatot dhori kole bol bisonat jaw..

Mur koni dekhi aitar sex pura uthi gol..bisonat goi aitai mekhela aru petikut khuli dile aitar nun khont olp boga boga bal asil.airai muk bisonat huwai mur koni supib dhorile olp homyr paso ami 69 position lolu moi aitar nun khaisu aru aitai mur koni prai 10 minit pasot aitai kole ritu atiya aru robo nuwaru mur busot koni vorai de..moi aitak bisonat huwai vori duta meli konitu olp busot ghohai theli dilu aitar mukht ahhh ulai gol bohut bosor nusudar babe aitar buskhon tait hoi asil..aitai kole olp lahe lahe vora 10 bosr sudon khuwa nai..10 bosor buli huni moi olp asorit holu karon koka dhukiwa moi jonat 13 bosr hol..moi lahe lahe sudi sudi aitak hudhilu..aita koka tu 13 bosor agotei dhukale apuni 10 bosos agot kar pora sudon khaisile..koka dhukuwa agor porai muk uosoro romene sudi asile..koka dhukuwa pasotu he muk bohut sudile pisot tar koni dang nukhuwa hol tetiya pora moi angoli marie kam solai asilu..aji 10 bosoro murot mur busot koni humaise..tur koni2 koka aru roment koiu dangr..teneke kotha pati pati prai 10 minit man sudar pasot aitar pura jus ahi gl aru aitai muk jurt sudib kole moiu pura jurot aitak sudibo dhorilu aitar mukhot ahhhh uhhh ahhh ahhhh sud aru jurot sud fali pela mur bus heibur hobdo ulab dhorile..olp homoi busot sudar pasot moi aitak kolu aita moi apunar pokor marim tetiya aitai kole agot valke busor khojoti mari lo tar pasot pokor maribi rati eyat thokake ahibi aji tetiya pokorot sudibi..rati thoka kotha huni mur jus uthi gol aru moi jure jure subib lagilu 30 mint sudar pasto moi aitar busor vitort mal pani ari dilu tetiya loike aitai 2 bar pani arile…olp homoi aitar ga uporote pori thakilu tar past uthi moi ghoroloi golu .

Rati 10ta man bojat moi aitar ghrt thokakoi ahilu ahi aitak mat logalu aitai duwar khuli muk humab dile aru duwar ako bondho kori dile..loga log moi aitak haboti dhorilu aru suma khab dhorilu aitaiu muk suma khabo dhorile moi aitar sob kapur khuli dilu aru aitak pura nangoth kori dilu aitau pur kapur khuli dile…moi aitak kolu mur konitu olp supi dibole aitai loga log koni supib dhorile..10 minit man koni supar pasot moi aitak bisonat huwai aitar bus selekib dhorilu logote pokort anguli vorab dhorilu maje maje pokoru selekilu tenekoi 15 minit man seleka pasot konit olp thu logai pokoro futat koni logalu tetiya aitai kole aji loike kuneu mur pokor mora nai olp tel logai lo moi desingr pora telor botol loi aitar pokorot tel logai koni vorabo dhorilu aitar pokoro futa bohut tan asile mur koni voruwat olp problem hoisile jodiu olp jur diya past adha humai gol aru aitar mukhot sior ulai gol moi loga log aitar mukht hat di sior bondho korilu .olp homoi tenkoi roi koni uluwa humuwa korib dhorilu 4 5 ta dhoka diya past mur hompurn koni aitar pokort humai gol moi aitar gakhir tipi tipi pokor morat lagi golu 30 minit man pokor mora past aitar pokoro futar vitort mur pani uliyai dilu aru aitai mur koni supi sofa kori dile..

Ratiu aitar pokor aru busot bohut bar mur koni humuwalu..ratipuwa hui uthi ako abar aitar pokor marilu..besi pokor mora karone aita olo khuj kahible okhibidhai hoisile..

Tar pasor pora mur jetiya mon jai moi goi aitak sudisilu aru aitar mon gole muk nati sudib disil..

Bondhu hokol mur kahini pohi kenekuwa pale..val pale coment kori jonaba…karubar jodi mur lgt sudib mon ase message korib

2 thoughts on “Bruhi ajonik goru sudon dilu”

  1. মজা লাগিল । বুঢ়ী চুদাৰ মজাই বেলেগ । কেইবাজনীকো চুদিছো ।

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!