Ghoror usror bow r logot – AssameseSexStory.xyz

Ghoror usror bow r logot

Hellow guys moi aji apunalukok mur lgt hua ati ghotonar bixoye kobo ulaisu

2021 year r kotha mur ghr jorhatot tetiya moi class 11t pohi ahisu amr ghoror usror ata bhara ghorot 1ta notun family thakiboloi ahisil teulukor biya pota besi din hua nasil.manuh jonir boyokh 24 man asil. manuhjon kamor babe praye bahirot thakibo loga hoisil babe ghrtut okol teur wife asil.

manuh joni dekhat bohut besi dhuniya asil eman dhuniya je mur gutei logor buror soku okol manuh jonir uport manuh jonir boobs gitar size 36 man hobo aru tika 2tau dangor asil dekhat gakhiror nisina boga.teulukor ghoror sidet ot 1khn horu field asil jot Ami ketiyaba cricket khelu.adin hothat ami kheli thakute amr ball tu teulukor ghoror sotor uport poril. moi aru mur lgr ajon ball aniboloi manuh jonir ghrloi golu.call bell tu tipar pisot.

jetiya manuh joni a duwar khn khuli diye mur soku Thor lagi roi manuh joni a 1ta half t shirt aru 1ta half pent pindhi asil moi manuh jonik ball pora kotha kolu aru manuh joni a amak ball tu anidile.anadore 2din man juar pisot adin logor 1tai kole manuh jonir nam henu Shivani Sharma.manuh jonik rastat khuj koha moi praye dekhu aru anakoi dekhi dekhi ami ejone hijonk hi hello ke matibo lolu adin manuh joni hothat amar ghoroloi ahil karon mur Mai ghorote maiki manuhor Kapur silai aru teu mar usroloi Kapur silaboloi diboloi ahil aru anakoi teu praye Amar ghoroloi ahiboloi lole adin Mai muk teur usroloi teur silaboloi dia Kapur diboloi pothale moi golu teu muk vitoroloi mati ani sufarote bohi boloi dile aru lgte sah dile ami bohu homoi tate kotha patilu teu muk moi ki pohi asu ki kori val paw heibur hudhile aru moiu teuk teu ki kore aru ki kori val pai hudhilu aru anadore amar khub val sinaki holl moi teuk Shivani buli a matisilu karon moi prai bur dangor manuhok nam kahi a matisilu.amar majot eman val hoporko hoi goisil je ami lahe lahe sex r kothau patibo loisilu Shivani a muk mur first kiss aru varginity r kotha u hudhsil aru moi moi teuk teur husband a keibar sudise heibur kothau hudhu.

teuk teur husband a hukhi koribo pora nai hei kothau teu mur agot koisil aru anadore kisu din juar pisot Shivani r proti mur felling aru ahibo dhorile moi hodai sinta koru je ketiya shivanik sudiboloi pam katiya tair gakhir 2ta supiboloi pam aru adin hei chance tu palu mur ma aru papa 1week r karone mamar ghor jabo logia hol moi jabo nuwarilu karon mur 1st year finel exam hoi asil so mai muk kole toi aigidin vat tu shivair ghrte khabi moi valei palu moi kolu hobo thik ase aru mahot juar 2din r pisot adin rati moi shivanir ghort vat khai asilu vat khai huar pisot moi ahibo loute Shivani a kole aji ghr jabo nalage eyate thaka moi kio buli hudhute muk aji kiba voi voi lagise teur moi valei palu moi kolu thik ase teu ghrt 2ta bedroom asil muk kole tumi etu bedroom t hubo pariba. rati hubo loute hothat Shivani mur usoroloi ahil muk kole mur room r light 1ta fuse hoi gol tumi change kori dibo pariba ni moi thik ase bolok light logaboloi muk teu akhon soki Ani dile moi soki khonot uthi light logabo loute soki khn hili gol aru moi pori jabo loute Shivani a soki khn dhori lole aru muk kole moi soki khn dhori disu moi logua efai Shivani dangor bakhir 2ta mur athut lagi goise aru mur koni lahe lahe thing khai uthise aru aitu Shivani au mon korise jetiya mur koni tu pura thing khai gol Shivani a dekhi muk kole Babu aiya ki hoise moi lajote aku nai buli kolu kin2 mur koni thing khua dekhi Shivani robo nuwarile aru pant r uprote mur konitu muhari ase aru Tai chance ote mur pantur chain dal khuli dile aru mur thing khai thoka koni2 ulai poril Tai kole eman dangor koni kot lukuai thoisila Babu moiu chance pai Shivanir suli kusat dhori mur konitu tair mukhor vitorot vora dilu aru Tai mur konitu lolipop supa nisina supi supi 5min manor pisot malpani uliai dile moi lahekoi soki khnr pora nami ahi tair gakhir 2ta kapurr uporote tipibo lolu aru lahe koi akhon hat pantr vitoroloi vorai dilu Tair gida khn pura titi asil aru gida khnot olopu num nasil lahe lahe moi tair gida khnr vitoroi mur 2ta anguli vorai dilu Tai ahhahhh uffff uffff buli siyori uthil lahekoi moi tair gutei Kapur khuli lengeta kori dilu aru nijeu lengeta hoi lolu aru tar pisot tair gakhir 2ta supiboloi loli aru lahe lahe tair gida khn selekiboloi lolu taik muk koise fuck me dedy fuck me fuck me hard aru tarpist moi mur koni2 tair gida khnt vorai dilu Tai ahhhh buli siyori uthil aru moi lahe lahe mur koni2 tair nunot ag pis koribo lolu aru asatot jurse thap ke vitoroloi gutei tu voradilu aru tar pisot ami 30 min manor pisot jetiya mur Pani ulabo hol moi mur koni tu tair gida r  pora uliai Ani ako tair gakhir 2tar majot ghohai ghohai malpani Tair gutei mukhot pelai dilu aru Tai heibur angulire seleki seleki khai sofa kori dile tar pisot ami tenekoi lengta ke Hui thakilu tar pisot ratipuwa 5ta bojat uthi akow sudilu anakoi ami heidina 7 bar man suda sudi korilu.aiyai mur first sexr kahini. Atiyau ketiyaba jau Shivani r usroloi aru 3,4 bar nusuda loike ghoroloi uvoti nahu🥱

Leave a Comment

error: Content is protected !!