Logor ajonir logot – AssameseSexStory.xyz

Logor ajonir logot

Namaskar moi besi Mur porisoi de nathaku. Asol  khahine loi ahu. Moi free time pale ketiaba ketiaba sex story prhoru xei babe vabilu aji Mur fast sex story apunalukr agor kw Mur nam riyan ghor jurhat.r xoru akhon gaunt aji pry 2 bosor agot moi guwahati.t ahisilu aru 1ta xoru privet company kam krisilu.  Fast time Kam kri besi val loga nasile. Aru 1manth man juwar pist amar company 1ta suwali joine krile dekhible dhuniya. Moi prothom dekhi tair premt pri jowa dre hl. Anekoi 2din gol. 3dinr Dina taike moi agote matilu/

Moi-Hi

Tai-hlw

Moi-ki nam tumr ru ghor kt

Tai- Mur nam Priyanka ghor Guwahati.     Anekoi ami bhut khota patilu aru janilu j moi thoka Vara ghor tu osorte tair ghor. Muk apunaluke bissakh krok moi guwahati ahib 2 bosor hl ajiloke xei suwali jonik ketiya.o dekhi powa ni. Moi tair ghor.r osorte thaku. Priyankar lgt moi bhut free hoi Glu Tai Mur lgt khodai bike.t company loi aha juwa kre. Anekoi 3.4 month man hl kintu amar atiyaloke pH nbr lowa howa ni adin moi taik klu j priyanka tumr pH nbr tu diba nky. Toi ake bare dile ami maje maje phone khota patu company.r pora ahar pist. ketiyaba video call kru. Moi taik val pai pelasu kintu kob pora nasilu voi lagisile bhut kijaniba accept nkre. Amar friendship tu nohuwa hoi jab bhut voi lagisile. Anete adin rati pry 8pm man hoise company.r pra ahar pit priyanka muk pH krile. Priyanka.r ! maak deutake hene muk matise vat khowa kri . priyanka hotor ghort akol 3ta manuh maak deutake aru Tai. Moi taik hob diya buli koi fresh hoi priyanka htr ghorle Glu. Tai sage Mur khota agote maak deutakek koise. Mur khota xhoklu Jane. Moi asorite anekoi vat pani khoi 9.30 mant Mur room.t ahilu! Anekoi moi ketiaba maje maje jaw maak deutakeke mate val lage jai moi.o akol khoriya manuh. anekoi.a keidin man pist adin rati powa.a mk pH krile xei Dina asile sun day amr office bandha ase.

Tai muk pH kri kole j. Riyan tumi alop deri kri ahiba son amar grot maa matise tumak. moi klu thik ase hb diya. Maa kasom koisu moi bandu. Tai muk xihotor ghort matile bhut val lage.

Moi 30 minute man pist xihotor grot Glu jai pai dekhilu maak aru deutak sutalote bohi ase. Muk dekhi deutake mat dile. Riyan ahila. Moi-hoi khora ahilu

Deutak,,- aha eyate boha

Anekoi mak deutak logot khota patilu sah pani kholu

Tetiya deutake kle j riyan tumi aji dint vat khaj amar eyate khaba. Amar maina ru tumi

Moi klu kio apunalu kot jab. Khori.a teiya kole. Khora aru moi aji amar maa hotor ghote jam ahute alop ghodul hb ami naha loike tumi najaba.

Moi klu hb diyok khori. Tar pist khora khori  ghort gol

Kapur sance krib. moi.o ghort vitorot Glu. Priyanka moi khota pati thakute khora khori gol. Tar pist priyanka pag ghort gol moi akole TV sai ahilu. Alop pist Mur pesab kra lagile moi pesab krib Glu aru toilet room.r darja khon kholi dekhilu j priyanka pesab kri ase maa kasom moi pagol hoi Glu tair tika khon dekhi eman boga Mur koni dang khoi gol. moi loge loge pisoi ahilu Tai kintu muk aku kowa nasile. Tai toilet room.r pra Olay aha pist Mur bhut laj lagisile. Tai o bhut laj paisile sage. Ane koi dupriyar vat pani khoi bisona khont alop bagor dilu ketiya tuponi ahile gome napalu. Khar pai dekhilu pura andhar hoi goiae 6pm man hoise tar pist vori hat dhoi alop sah khalu. Tar pisot dekhilu khorai pH krise khora mane priyankar deutak. Khorai kole j riyan aji ami jab nowarim tumi aji amar ghorte thaki diya. Moi vale palu. Anekoi.a  rati vat pani khai bisona khonle buli golu. Tetiya priyanka mat diya oii xuna tumi tat xub nalage eyate aha. Moi Glu tar pist Tai Mur bisona khont xub ahile moi asorit hoi Glu. Moi klu tumi eyate xuba nky. Tai kle ummm kio beya paba nky ne kiba distrab hb. Moi klu nai aku distrab nhoi. Bandhu bisakh kra moi kahinito likhe thakute pani olai gesi

Tetiya thik 11pm man hoise tai tupni gl. Moi vabisilu kintu Tai tuponi jowa ni . Moi lage lage Mur hat khon tair piha tut rakhilu Tai aku lor sor nkrat lage lage tipib dhorilu tetiya Tai kole riyan ki krisa. Moi loge loge hat khon atorai anilu. Tetiya Tai muk kole ki hl hat khon atorai Nila j xei buli koi Tai mur koni tu larib dhorile aru kle j I Love u Riyan moi tumak val pao. Moi klu love u 2 priyanka tar pist ami 10 minite man kiss krilu tar pist tair bra penty kholi dilu. OMG 😱 moi pagol hoi Glu tair gida khon dekhi. Gida khon khon bhut selekilu. Toi Mur koni tu suhile. Tar pist tair gidat Mur koni tu khumuwai dile ki moja anekoi ami 4 bar krilu rati. Anekoi ami maje maje sex krisilu.din grore xex kri thakute make dekhile kintu aku kowa nasile. Next part… Ahi ase bandu.

Phori kene lagise jonab comment kri

10 thoughts on “Logor ajonir logot”

  1. Emn late korisa nxt part tu dibo joldi dia nxt part tu story tu pohila sext pgl kori dia aru knuba suwali ktha patibo bisare cmnt koribo para.. aru tmi nxt part tu dia

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!