Logor ajonir logot2

Priyanka.r maa aku kuwa ni jdi.o Mur bhut voi lagisile jodi deotak.k koi diye. Ane koi xei Dina moi priyanka hotor ghor pora Mur room.t ahilu. Moi xihotor grot bhut din jowa nasilu voi lagisile bhut priyanka.r lgt pH khota patu. Aru company log pai thaku. Bhut din priyanka htr ghort ni jowa babe. Adin muk priyanka.r deutake pH krile godhuli thik 7pm man hoise xei Dina priyanka ghor nasile logor ajonir logot Tai shoping krib goisile moi kintu gom powa nasilu priyanka je ghort ni. Moi agor nisila koi priyanka hotor ghor kaku mat nidiya koi khumai Glu.

Roomt kaku dekha napai bedroom.r fale jab low te ji dekhilu moi pagol hoi Glu.

Priyanka.r maak aru deutake 2ta langta hoi suda sudi kri ase bhut din.r murt krise sage. Mur koni dang khai gl. Tar pist moi bahirote 10 minite man bohi akw room Glu. Moi jowa loike priyanka.r maak deutakor suda sudi hl.  Priyanka.r maake muk dekha pai kole riyan ahila diya boha. Mur monor vab moi ketiyaba ahilu aru apunalukr gute kam bur dekhilu. Moi sufa khonote bohi TV sai asilu maake sah khabo dise! Sah khai howa nhow te priyanka shoping kri ahi pale. Aru muk kle.. ooo tumi ketiya ahila. Moi klu alop deri hl. Ki ki shopping krila. Tai kole ane alop kiba kibe. Tai kole tumi alop boha moi fees hoi ahu. Moi klu thik ase jowa.

Anekoi alop pisot Mur room.t ahilu. Aru priyanka.r logot video call krilu Tai muk sob dekhui dile bus piha sob. Tetiya moi vabile j dinot mak deutak.r khahine tu kw kintu moi noklu Tai beya pab buli! Ane koi kisu din jowar pist xei Dina asile sun day amar company bandha beleg kam ni roomt akole thaku. Vabile 1bar priyanka hotor ghor pora.a ahu. Tai ghorte ase. Ahilu priyanka htr ghort.  Priyanka.r maak muk dekha pai kole riyan ahisa aha boha. Moi klu khuri priyanka ghort ni nky.

Maak kole ni rba. Priyanka aru deutak alop agor manuh aghort tat goise. Mur khong othi gol. Maak kole tumi alop boha moi sah bnao. Moi aku noklu. Maak sah loi ahi Mur khakote bhi muk sah dila. Hmm lowa.

Anekoi sah khai thakute. Priyanka.r maak muk kle riyan tumar logot ata khota ase. Moi kolu ki khota. Make tetiya kle. Tumi amar mainak mane priyanka val powa nky. Tumi je xeidina priyanka.r logot sex kri asila moi dekhisu. Boom dangor kintu tumar koni tu. Tetiya moi klu. Xeidina je apunaluke sex kri asile moi o dekhisu. Bor dhuniya kintu apunar deha tu! Tetiya priyanka.r maak asorite hoi muk kole tumi kenekoi dekhila tetiya moi kolu khahinilu. Tetiya priyanka.r maak muk hat khonot dhorile aru khoboti dhorile bissakh kra bandhu Mur alopu essa ni. Priyanka.r maak lgt anekowa keib karon moi Priyankak val pao. Jetiya priyanka.r maak muk kiss 💋 krib dhorile moi gorom hoi Glu aru moi.o krib aromva krilu aru akhon hatere piha ata tipe asilu. Alop pisot maak Mur koni tu oliyai supib dhorile. Uff ki moja tar pisot priyanka.r maak nighte tu dangi penty tu khole bus khon seleki thakute pani Ari dile tar pisot 2bar sudilu aru klu priyanka j aibur khota gom napai. Next part ahi ase.

Phori kene pale jonab comment kri by.

19 thoughts on “Logor ajonir logot2”

  1. তুমি ভাগ্যৱান । মোৰ জোৱায়েও কয় – তোৰ নিচিনা শাহু পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা ।

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!