Khuri

Moi ajon dukhia Lora, Xarure pora guwahati t thsku, Kam kora Lora hisape. Mur boyokh 15 bosor. Jighor manuhor gharat thaku, Tat manuh matra দুজন. Malik ni aru moi. Malikoni aunty r naam rekha, boyokh 47 bosor.

Lora suwali delhi t pori Aase, husband nai, dhukaise. Bahut property aase guwahatit. Xokolote bhara di থৈছে. Mur ghar anei Nalbarit hoi. Xarute maa deutai iyate thoi goisil. Kintu rekha aunty khub Bhal. Muk Bahut morom Kore. Teo Bahut Dhunia. Dangor masta duta পিয়াহ আৰু topina akhon. Aunty ye muk ketiaba lengta kori diye. Mur xaru baridaal hatere Lari thake, aru Suhi diye. Masta piyah duta tipib আৰু suhib diye. Moi o Xodai aunty ye kowa mote koru. Bahut Bhal lage.

Aunty ye koi kotha bur kako nokob. Ketiaba nisor bisonat muk loi jai. Nije lengta Hoi muk xaboti dhore. Gakhir duta Suhi thakib diye. Masta ডাঙৰ koti khon kamurib diye, pokoror futa tu selekib diye. Adin baridaal bush at xumab dile. Dhunia koi baridaal mohari di lahe koi bush khanat logai dile. Moi thela mari xumai dilo. Lahe lahe sudi থাকিলোঁ. Aunty ye hahi hahi muk kole, Bhalke sudi di. Jur jur koi moi sudib dhorilu. Alop pisote mur pani olai gol. Xeidina prothom আছিল.

Anekoi xodai xuriye muk bisonat niye. Hepah poluwai moi xurik sodo. Adin pokoror futat xumai dilo. Bahut Bhal lagil. Koti mari. Mur lahe lahe Bari daal dangor aru Mota hol. Xuriye Suhi thake xodai. Moi o nije mon gole, xurir nighty Xuli dio, lengta kori loi xaboti dhoru. Xuriye o muk xaboti dhori koi, Ji mon jai take kor buli. Anekoi মোৰ din soli thakil, xurir masta Gakhir duta aru piyah dutar majot,. Next part t aru likhim

6 thoughts on “Khuri”

Leave a Comment

error: Content is protected !!