Riksha driver a gharat ni sudile – AssameseSexStory.xyz

Riksha driver a gharat ni sudile

Ay kahini to mor bandhabi ajania mok koisil. Kenekoi taik riksha salowa manhu ajane gharat ni ore rati sudisil. Iyat moi name bor khalai diso

Ankita ata private coching centre t parhe

Khindina barkhun di asil. Tair ga to o khidina bhal basil. Tate tair parents rati thaka koi karabaly goisil. Tai 5 ta man bajat coching khekh Kari ahi risksa akhana othile.

Rikshar driver Janr baykha 70 man haba . Teo dekhat kala letera khakat. Teo ankitar fale lakhy karile. Tair body measurements asil 36 -28-38. Tai pindhi asil teolokr coching r uniform ata top aro pent. Ane tair tika Khan iman dangar Top to Tai pent r bhitara shuit Kari loisil. Phalat Tair tika Khan sale ane pai je atiyai pent phati olai ahib.

ankitar ga to beya lagib dharile. Burhai ay katha to lakha kari kale ki hoise tai kale mor ga to bahut beya lagib dharise. Burha tene Hale bola mor Ghar to osarate tar tumi alap rest Laba pariba

Ankita: nelage diyak

Burha: ako nohoi diya Burhai jor karat tai manti hal. Kisu khamy pisak ankita burhar ghar pale Burhai rikshar para nami kale aha moi tomak dangi loi jam Ankita nelage moi parim

Kintu burhai nemanile. Tai ankitak du Khan bhari Meli taik kosat tuli lole . Akhan hat ankitar pithit thale aro ankhan hat tair tapinat. Aneke taik dangi taik burhai gharaloi loi gol  Burhar Ghar tot matra ata letera room. Tate akhan kharu bisana. Ankitak khy bisana khant a burhai thale. Ankitai Pani agilas dib son burhai Pani aglisa anile. Tat khi ankitai gam nopowakoi nijar ling dal bhijai dile. tar pisat Tai Pani gilas khai khui gol. Burhai ankitak Sai hat marile.

Rati 7 man bajat ankitar tupani bhangil. Bahirat tetiya khub jore barkhun di asil. Tai burhai kale bolok mok atiya thoi ahak. Buhrai kale ay rati moi riksha nasalao Tate iman jorat barkhun di ase. Ankitai besike poisa dim boli kowato teo namanile. Ankitar upai nohowa hol. Burhai kale rati to mor Tate thaka rati moi tomak thoi ahim. rati 8 man bajat bhat Pani khai burhai ankitar laga a khub gol. Bisana Khan khub kharu asil. Tat 2 Jan manhu a ijanr gat anjanar ga nalagkoi khub nowari Tate burha bahut sakat. Du gat laga lagi koi khub dharile.

Karobar sparkhat rati ankitar tupani bhangil. Tai dekhile taik burhai jor re khabari dhari ase teo sampurna rupe ulanga hoi ase aro ankitai o akal top to he pindhi ase tair pent aro panty to burhai khuli pelaisil aro linga dal tikat ghuwai asil. Ankitai kale ki karise apuni. Burhai ankitai khar powa dekhi taik ari di bisanar para nami Kandi Kandi kaba dharile tumi beya napaba. bahut basarr para mor Pani ola nai. Aji tomak dekhar para moi thakib para nai. Abar moi Pani oliyav khujisilo. Pls abar tumi mok Pani uliyai Diya. Ankitar burha loi beya lagil

Ankitai hatere lahe lahe burhar okonmani lingo tu pitiki thakilu. Teor bahut val lagisil .. bohut dinor pasot narir sparsha lav korisil.. okon okon koi lingo tu ankitar hatr muthi tei dangor hobo dhorisil. Ankitai kale

Apunar iman okonman susu tue di ki koriboloi aahisil?

Burhai laj pai kole; abar suhi Diya na

Ankitai kale nai aytor para gondha olai se

Teo baut request karat ankita manti hol

Burhai bisonat vori meli bohi dile. ankitai okonmani lingo tu lahe lahe hatere pitikiboloi dhorile.. bostu tu fuli dangor hol. eta soru bengenar dore.. aage gurie soman.. aag tu samanyo dangor lingo tu dangor huar pasot ankitai okonman hauli mukhot sumuai lahe lahe supib dharile .. teu aahhh.. ahhha buli mukhere ashphut mat uliabo dhorile. ..

5 minute man lingo tu supar pasot burhai ankitak  bisonat uthiboloi kole, burhai ankitak ekotia kori sui vori meliboloi kole aru ankitak kasot ulutakoi,mane burhar mathar fale ankitar juni aru mur ankitar fale burhar lingo tu di sui dile.. ekeloge dui jonei ijone sijonor mukh moithun koribo parib. Ankitai o ejoni pakoit suwalir dore burhar logot mukh moithun korilu.. burhai  dui vorir majot mukh sumuai junir vitorot jiva vorai dile. pirpironi.. ankitai o burhar lingo tur gurir pora aag tuloike seleki supi dile.

Enedore 10 minute man dui jone mukh moithun korar pasot burhai suar pora uthi ankitai pindhi thoka kurtta tu sulokai bra tu u khuli dile.. tar pasot hatere pitiki ankitar piyah duta okonman pihi dile.. burha aro angiya atiya  sampoorno ulongo. aaibar burhai ankitar bukur dui fale duiuta aathu di aathu kahi bohi lole.. thik ankitar  petor uporote. Burhai  angitar duita piyah hatere sepa mari piyah dutar major surongo tur majere tekhetor lingo tu sumuai aaga pisa koriboloi dhorile.. “piyahor majot lingor moithun.”..piyah dutar major pora uliai burhai aynar. okonman aaguai aahil.. ankitai uporoloi mukh kori sui aasilu.. burhai  aaguai ahi ankitar mukhor uporote bohi dile.. burhar aandakosh (guti) duta angitar mukhot hesi dhorile .

Ankitak kole; “mukh mela”.. m upai napai mukh khon meli dilu.. Sir’e andakosh (testis) tu ankitar mukhot guji dhorile.. ushah loboloi asubidha hoi goisil.. burhai  nijor hatere eta guti ankitar  mukhot theli sumuai dile.. kole ; “supa.. aah val ke supa.. poniol supar dore supa”

Continue

1 thought on “Riksha driver a gharat ni sudile”

Leave a Comment

error: Content is protected !!