Mur bhaiti 5 – AssameseSexStory.xyz

Mur bhaiti 5

Biyar aag Dina…bhaiti a Mur nabhi tu dekhi pagol hoi goisil..aru bhaiti a muk sart r upart nabhi tut sudile…Mur o biratei moza lagisil….kintu bhaitir kothaxar xuni Mui olop sintat porilu.xosai papai Mur pet tuk Sai asil niki baru…? Mur biswakh huwa nasil..

Biyar Dina..ratipuwar porai xokolure..dormura douri..biya khanok loi hai ullakh sobore monot…sobore mon tu furtit ase..dinor vagot ami cousin bure bak koinar xaj pindhai xojai disilu..kunubai kapor japi dise..jodi akou kunubai khupa bondhat lagi goise..muthote xokoluwe busy..ami koina xojai aibar nije nijok xojabo dhorisilu…moi o dujur man mekhela chador mar bag t vorai nisilu.. biya dinat pindhobar babe..baki bur cousin amak xubo diya room tute kapor pindhat lagi goisil..Mur kapor jur mar logot asil babe..moi..ma hotok xubo diya roomoloi golu…room tut kunu nai…moi mak kapor jur ulai dibo kolu…ma ye Kapur jur ulai..di..beleg kamot lagi gol..moi roomot okole..mekhela chador khan japi asilu…xei xomoyot moi ata ronga peticode aru..blouse tu pindhi asilu..aru..chador khan bisonat pari japi loisilu..anete dorja khan ghop ke khuli…kunuba ahi gol..moi ghuri salu ..xonmukhar papa khara hoi ase…muk kapor pindhi thoka dekhi..papai beleg fale ghuri dile…aru kole..oh ..sorry soryy moi bostu ata nibo ahisilu..dya..agt tumi kaporpindhi luwa..

Mur o laj lagi goisil…moi xei xomoyot okol ata blouse aru .peticotot asilu..Mur gotei pet tu ulai asil..papar xonmukhot teneke dekha diyat Mur o birat laj palu..kintu upai tu nai..bhul tu Karo nai..moi..aku nai papa buli kothaxar patolai dilu .papa bahirt ulai gol..pisot moi lahe dhire kapor jur pindhilu..olop mak up korilu…suli keidal meli loisilu.jihetu Mur streait kora suli..

Moi bahirt robha toliloi golu..aru bhaitik sabo dhorilu..bahirt ulai dekhilu..manuh bur ..ahi robha toli vorti hy ase…xokoluwe muk ghuri sale..moi olop durt bhaitik dekha palu..Tak Mur usort matilu..aru roomor vitort Mati ni Tak xudhilu .oi..kene lagise ko na ..?

Bhaitiu kurta surta pindhi tamam morom loga hoisil..xi muk tolor pora uporoloi abar sale…aru kole…bhalei lagise .kinto .

Moi koi uthilu..ki kintu?

Bhaiti a sidhai kole…mekhela khan olop tolot bandhibo lagisil..

Moi gom palu..bhaitir mote moi mekhela khan nabhi tur tolot bandhibo lage jate Mur gobhir nabhi tu ulai thake..

Moi ..bhaitik.ata morormor gali dilu …dhet …bandor tu…

Bhaiti a hahi dile…

Moi o bhabilu..bhaiti a thikei koise..moi mekhela khan bohot upart bandhi loisu..jodi moi olop tolot bandhu Mur nabhi tu dhuniyake ulai thakibo..

Moi loge loge ..ukhakh tu tani..mekeha khan tolot olop tani dilu..atya mekhela khan Mur nabhi tur thik dui inc tolot asil ..aru nabhi tu dhuniyake ulai porisil .bhaiti a ..Mur nabhi tuk sabo dhorile..

Moi bhaitik xudhilu..ki Sai asa?

Bhaiti a kole..ba tumar nabhi tur gat tu iman kio dhunia nu?

Mur misik ke hahi ulai gol?

Aru kolu ..moi nu ki janu..

Bhaiti a kole..xosai ba..tumar nabhi tu Mur biratei bhal lage..

Moi bhaitik kolu..dhet…dusto…atya bol bahirt.. buli koi moi bhaitik agot moromote thilai thilai golu..

Bhaiti a dorja mukh paotei..rokhi gol aru muk kole..

O ba..abar nabhi tut kis koru de na?

Moi kolu..atya?

Bhaiti a kole..o just abar..

Moi lora lori kori kolu…dya joldi kora…aru bola..

Bhaitir furti lagi gol..aru tololoi olop Hali goi sidhai Mur petot aru nabhi tut abar kis korile..Mur o ga xir xirai gol..pisot ami roomor pora bahirt ulai golu..cousin buror logot robha tolit ghuri furilu..foto click korilu reels bonalu..robha toli Mur Ane lagisil..Jen xokolu lorai a mukei ghuri ghuri Sai asil…karon baki suwaliburor vitort motei ji nijor pet ulai ghuri furisilu..aru nabhi tu o xundor koi dekha puwa hoi asil…moi manuh buror soku burok lokhyo korilu..sobei Mur petot aru nabhitei soku kori thake..Mur mone mone bhal o lagisil..moi majote abar lokhyo korilu…papa o abar Mur fale Sai thoka dekhilu ..papar soku hal..sidhai Mur petot porisil..kintu moi papar fale suwa dekhi .papai beleg kamot lagi gol ..Mur ..bhaiti a kuwa kothaxar biswakh hoi gol..Mane papa o muk soku korise…papai muk suwa kothaxare Mur mon tut laj bhabot xemeki uthe ..holeo biyar hai ullakhot xeibur kotha bhabibo xomoi nai..ami biyakhan upobhog kori asilu..tenekoia dintu gol..xondiya hol …ratiu u hol..dora..adorar babe ja jugar soli asil…tirota bure..biyar ja jugar kori asil..ami suwali bure dinor anei ghuri fura vagor lagisil babe..koinar logot bohi asilu..aru..Dora ahaloi bat Sai asilu…rokhi rokhi ata xomoyot..Dora ahil..ami bahirt goi .Dora ghuriyak sah Pani dilu .pisot akou koinar logot bohi lolu..ata xomoyot koinak bahirt ulai niya hol..amiu ..bahirt ulai biya sabo dhorilu..amar sobore tuponi lagisil..ajon ajon koi sobe .jot jeneke pare .xubo dhorile…rati bisona bur bhorti hoi asil..Kune kot xuise..khbor nai..moi kibake suwali dujonir logot xulu akhon bisonat ..Mur topni ahu ahu hoisil he..anete bhaitiu Mur kakhot jai kole..o bamur o tuponi lagise..moi xou de na..moi kolu .iyat manuh nujure..belegt xugoi ja..bhaiti a kole…kotu jega nai .xubo..sob beleg a xui ase .birat topni lagise .de na moi o xou..

Bhaiti loi beyao lagise .tar o vagor lagise ..ifale xeifale ghura..pisot moi olop vitor fale sapi golu aru vaitir karone jega olop ulai dilu..baki dujano suwali…toponit lal kal..hoi pori asil..bhaiti a bisonar sidt jene tene xui poril..bhaiti kosto hoi asil .babe moi bhaitik pis di pelai ata side hoi xui porilu..bhaiti r karone aru olop jega mukoli hoi poril..moi xubo dhorilu..bhaiti u Mur pispine ata side hy Mur fale ghuri xule..aru tar akhan hat Mur kokalot uthi dile..moi aku nkolu..

Moi prai tuponinjao jao…kintu hai hullar babe..olop olop jagiu asilu ..moi anubhob korilu..bhaitir pisfale di tar akhan hat ani Mur pet tu fihirai ase..moi..xuwa acting kori thakilu jodiu mor tuponi vangi goisil..lahe lahe vaitir bari dal tan hoi ahi mor topina khanot lagibo dhorisil..plkisu xomoi vaiti a Mur petot hat fihiruwar pisot lahe ke Mur dud ata hat dile..aru..tipibo dhorile..moi aku nokolu…moi o moza loi asilu..moi Tak sokh khuwai buli .tar hat khan thap mari dhorilu..aru tar fale mukh kori ghuri dilu..bhaiti sokh khai pelai…muk ata hahi mari dile..moi Tak fusfusainkolu..ty ai karonei Mur logot xubo asili no? Bhai ti ata hahi mari dile..tar hahite moi sob Buji palu…moi bhaitir hat akhon dhori Mur dudu atat upart rakhi dilu..bhaitiu bhal pale..aru Mur dudu tu tipibo dhorile .

Moi xuwar aage age. Mekhela chador khan khuli..t shirt ata pindhi loiselu..moi bhaitir fale ata side hoi xui asililu..Mur koti pisot beleg suwali dujoni topnit lal kal hoi pori asil..aifale vaiti a Mur dudu ata tipi ase..olop pisot Bhai ti a Mur t shirt tu dangi pet tu mukolai lole..Mur pet tu dekhi bhaitir bari dal duibar man jhatka khale..pantor tolotei..bhaiti a lahe lahe ke .Mur t shirt tu .golor loike dangi Nile .folot Mur dudu dutao mukoli hoi poril moi bra pindhi asilu ..bhaiti a .laheke bra tuko uporot uthai dile..Mur dudu duta gotei mukoli hoi poril .pisot bhaiti olop time Mur mokto dudu duta tipat lagi gol..kisuxomoi pisot bhaiti a olop toloi nami ahil .atay tar mukh khan sidhai Mur dudu. Xonmukhot asil…xi ..mukh khan ani Mur dudu atat nipple atat suha maribo dhorile..Mur xorbo xorir xihori uthil..Ane lagisil moi ajoni matri aru Mur xorir lorajan a gakhir supi ase .ufff ki je moza lagisil..Mur sex uthi goisil…moi nijor vori khonere aan akhon vorir anguli keita jot khuwai sexr moza loi asilu aifale bhaiti a ourbo gotit Mur nipple suhag lagi asilu..moi bhaitir matha tu bukur majot cabota mari dhori loisilu…xidina Mur o bushor pirpironi uthi goisil..kakhot suwali keijani nhole..loga lag bhaitir baridal bushot voralu hy …moi .kewal bahiror xukh kheni loi asilu ..moi sex kubot bhaitir matha tu nijor dudu keitat hesa mari dhorisilu..kisu xomoi pisot moi bhaitir bari dal ulai lobo kolu…bhaiti u tar bar dal ulai lole…moi tar bari dal dhori loi..hat mari di asilu…Mur Ane lagisil bari dal atyai Mur bushot voram ..kintu nuwaru..kakhot manuh ase..moi bhaitik hat mari di asilu….moi bhaitik xompurono moza di asilu..ata xomoyot bhaitir Pani bahir hy gol..xi sorom xukh lav korile .kintu moi adhoruwa hy pori rolu..

4 thoughts on “Mur bhaiti 5”

  1. Kahani tu mur aru mur bar nisina hoise moi aru mur ba ake loge xii asilu aru moi baar boos ot anguli mari asilu aru baai mur hat mari asil kintu kakhot amar mami aru vaiti xuwa karone moi baar boos ot mur bari dal vorabo nowarilu kahini tu xonkale ana porhi vl lagise , mur lgt jodi mur oo sexr kahini xunibo khuja muk ebar mail koriba ankur995417@gmail.com

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!