Khurir vumi sudon dilu

Hi mur name tu Babu buli dhorilua mur bortoman 19 bosor soli ase Amar vara ghor asil tate manuh aghor ahisel . Teu luk oha 1 bosor man par hol . Mur khurik agor pora e val lagisel taur gulopiya dukhon Gaal dhuniya hahi aru ke hundor figure .Khurir besi boyokh hua nasil 35-36 man hoisel .  Adin moi ghorot okole aselu tatiya khuri e Kapur dhui asela moi khurik mat logalu j “bulu vat Pani khua hol”. Khuri e “kole atea loike khua nai Babu olop pasot kham”. Tenekoi e kotha pati kotha pati teu r kakh sapilu jetiya moi teu r usor golu dekhilu teu r bra dal adha khul khai ase prothomote nijoke bujalu j “control kor “. Jene tene hai din tu par korilu haidina gutei rati khuri r kotha ke vabi thakilu . Anakoi  3-4 week man par hoi gol . Adin dai keba kamot guwahati jabo loga hoisel aru 2 din r pisot oha kotha asel aru amar ghorot u kunu nasil maa-papa akhon biya loi goisel aru muk call korisel j ahute rati hobo . Atea moi u okole khuri u okole July mah asil tatiya bor gorom . Horthat current u gusi gol atea din-duporot gorom khobor kot ulai jau hai karone khuri hotor room r usorote thoka aam gos jupa r tolote bohiboloi golu . Dekhilu khuri u tate bohi ase goromot khuri r gal mukh ronga pori asel aru gar pora gham ulai asel khuri k dekhi mur sex uthi goisel vabilu j aru control nohobo mur pora . Khuri r usorote bohilu khurik hudhilu j khurai apunak kiman val pai hoi ke ke Ani diye . Tatiya khuri e kole j nai aji kali khurai bule teu k eman morom e nokore time e nulai teu r karone . Haikhar kua r pasot e moi gom palu j khuri e u val dore sex r hukh napai moi bujilu j khuri ru sex uthise lahe lahe tatiya moi khurik kolu j apunak mur kaitaman photo dekhabo ase aru kobo ja val lagise ne nai tatiya khuri u buji pale j khurik sudiboloi matisu ghor r vitoroloi . Khuri e u Mona nokorila moi khuri r hatot dhori lou ahilu . Amar ghor tu eketa boundary te ase mane usorote . Ami duita ghor ahi puat dorja khon bondho korilu aru khuri k uthote kiss khabo dhorilu . Mur Jiva khon Khurir mukhor vitorot vorai rakhilu . Aru control nohol hai karone kiss kora ari khuri r boobs kaita tapilu . Tar pasot khuri r sador mekhela khon khuli tau r underwer tu khuli dilu aru tau r gida khon selekilu . Tar pisot tauk bisonar uporot uthai moi tauk doggy style t sudiboloi arombho korilu khuri u bohut din sex pua nasil hai karone teu r gida khon tight hoi asel khuri e lahe lahe sioribo dhorisela ” uff Babu lahe lahe suda bikhaise , “uff muk suda Babu suda”. olop pasot moi gida t suda bondho kori khurik blowjob diyalu khurik pokat bohai loi khub mukh sudon dilu tar pisot mur Pani 💦 ulai gol 🥵. Kintu moi yaate ari diya manuh nohoi aru khuri u pura satisfied hua nai round 2 start hol mur aru gida t sudi sudi amoni lagila hai karone beleg keba ata vabilu . Moi khurik mone mone hudhilu j aji loike khurai apunar logot anal sex korise nai mane khuri r vumi t sudise nai . Khuri e kole nai suda tatiya khuri e buji pale j e mur vumit sudon dibo aji … Khuri e kole Babu aji nokoru diya anal moi ready nai . But mur tatiya pura sex uthisela moi khurik bujalu j eku nohoi nibekhai val lagibo bulu tatiya khuri u manti hol . Tar pisot khurik bohai moi vitor r pora narikol r tel tu loi anilu . Khuri nurvous hoisela olop tatiya moi khuri r vumi r futa tut angoli ata vorai dilu aru lip kiss ata kori convince korilu j eku nohoi . tar pisot aru muk kihe pai Khurir voki futa tur pora angoli tu uleai tal olop logai dilu aru mur koni tut u olop logai lolu,  tar pasot khuri k bisonar uporot bohai doggy style postion t thoi lahe ke mur koni tu khuri r vumi r futa tut vorabolou try korilu … Futa tu horu hai karone moi 2 ta anguli Dii khurir vumit figuring korilu 2 minutes man khuri e khub laj korisela aru koisela j “tumi aitu futa t angoli vorabo nalage”. Mur beleg eku kotha huni pua nai mur monot okol khuri r voki suda kotha vabi asu … Olop dei figuring kora pisot futa tu olop Bohol hol goii .. tar pisot mur koni tu khuri r vumit vorai dilu aru sudibo start dilu khuri e bikhot “aah uuh , Babu roba olop 1 sec roba olop lage lahe kora ai bur kobo start disela . Aibur huni mur aru sex uthi goisela hai karone moi aru jur t sudibo start dilu khuri r gutei ga tu dhila hoi goisel lahe lahe khuri e u enjoy koribo dhoeila 5 minutes man sudar pasot mur aru Khurir Pani ulai gol . Tatiya current u nasil gorom t duita eman ghamilu aru adha ghonta man ekeloge bisonate Kapur nipendha ke pori thakilu ❤️.. aiyai asel mur aru Khurir love story

6 thoughts on “Khurir vumi sudon dilu”

Leave a Comment

error: Content is protected !!