Mur bhaiti 8 – AssameseSexStory.xyz

Mur bhaiti 8

Mar logot rati vat Pani khai ami xokoluwe vat khuwat lagi golu…moi papar nikristo monor kotha bur gom pai tekhtr fale sabo pora nasilu..aifale bhaiti a Mur bhori khan gosoki pelai Mur fale Sai misikiya hahi mari disile..moi bhaitir monobhab Buji paisilu..tar anondo aru utsukota barhi ahisil…dinot kora promise tur babe tar mon tu sage ugul thugul  lagi asile…Muk monot pelai dinor babei xi mur bhori khan gosoki di Mur fale hahi disile..moi Tak ronga sokui dukhuwai vat khabo dhorilu.sobore vat khuwa hoi gol bhaiti aru papa roomot xumai gol..moi aru ma pak ghort bason borotn bur dhuwat lagi golu .kisu xomoi pisot moyu nijor roomot xumai golu..bhaiti a ajon rojar dore bisonat bohi pelai Mur babe opekhya kori asilu…aru Mur fale Sai asil..

Moi Tak kolu..ki Sai asa?

Bhaiti a kole..tumakei Sai asu..moi mukh khen beketai huh buli koi bathroomot xumai golu….

Bhaiti a hahi asile…

Moi peshab seshab kori Mur panty aru bra tu xolokai thoi ahilu..moi kewal halfpant aru tshirt tu pindhi asilu …moi bisonat pori mobil tu Sai thakilu..moi janu je bhaitiu Mur babei opekhya kori ase .moi bhaitik gurotwa nidi mobil suwat busy hoi thakilu…moi sabo khujisilu je bhaiti ki dore aagbarhe..moi aku gurotwa dia nedekhi bhaiti a Mur kakhot sapi ahil ..aru lahe ke Mur tshirt tu tolor pora uthai ani Mur bukur upart thoi dile..Mur pet to ulai poril…moi bhaitir fale abar salu..bhaiti ata side hy Mur petor fale ro lagi sabo dhorise ..lahe ke ..xi ata angilire..Mur pet tur iponor pora xipinoloi ghurabo dhorile ..tar angulir sporkhoi Mur pet tut koponi kori tulisil .Mur gud gudi uthi ahisil kintu moi xojyo kori thakilu..bhaiti a ..tar anguli tu Mur kumol pet tut ghurai thakile…Mur nabhi tur sidet ghurai thakil..moi o lahe lahe ke moza loi asilu..bhaiti a aibar tar mukh khan ani Mur petor usrt anile aru Mur petor saruside a suma khabo dhorile ..Mur petot xihoron barhi ahisil…bhaiti a aibar tar jibha khan uliyai Mur nabhi tur vitort xumai di ghurabo dhorile.mur xojyo korar dhorjyo par hoi goisil..mur gat bijuli douribo dhorilu..bhaitir jibha Mur petot pora pisot Mur gat 440 volot bijoli maribo dhorile…moi bhaiti matha tu dhori Mur petot guji dhorilu..aru tar suli keidal khamosh mari dhorilu..moi sorom xukhor anubhob kori asilu..bhaiti a akerahe Mur pet tu seleki thakil..Mur petor koponi barhi ahisil..moi sotfotabo dhorisilu..bhori dukhon nije nijei jot khuwai loisilu..aru xukhor anubhob loi asilu..bhaiti a aibar Mur dui side tar athu duta thoi Mur gar uporot ahi gol..bhaiti a Mur t shirt tu uporoloike uthai dile folot Mur piyah duta mukto hy ulai ahil..Mur piyah duta sizet dangor babe Mur bukur dui side a dholi poril…Mur dangor dangor piyah duta dekhi bhaitir soku jeliki uthil..khontek xomoi bhaiti a Mur piyah duta thomoki Sai rol..pisot tar akhon hat ani Mur piyah atat khamos mari tipibo dhorile .tar xoru hat khanere Mur piyah tu dhuki nepaisil..jodiu bhaiti a jiman pare Mur piyah tu tipi asil..khontek pisot bhaiti a Mur piyah dutat thoka xoru xoru nipple atat mukhere supibo dhorile…tar mukhor lalotire nipple tu pisol pisol hoi goisil…ajon xoru batchai matri gakhir khuwar dore bhaitiu Mur piyah tu supibo dhorisil…moi o bhaitik piyah supibo diyar moza…loi asilu…Mur bushor futa Bohol hy ahar dore anuman paisilu..moi akhon hat toledi ni bhaitir bari dal khamos mari dhori dilu..aru bhaitik bari dal mukoloi diboloi kolu…bhaitiu tar pant tu xolokai dile..moi bhaitir tan kot kotiya bari dal dhorilu aru…muharibo dhorilu..boho polom bhaitiye Mur piyah duta supile…abar left sider tu supe abar right sider tu supe ..Mur axohonia gudgudi jagi uthisil..moi akhon hate bhaitir pithit tani dhori asilu aru akhon hatedi tolere bhaitir bari dal muhari asilu…moi aji beleg ata moza lobo khujisilu..moi bhaitik kolu..oi Mur petot laheke boh sun..bhaitiu moi kuwa mote…Mur kaikolr duyu fale tar duyuta athu thoi Mur petot lahe ke bohi poril .moi Tak aru olop uporoli ahibo kolu..bhaiti olop man uporoloi ahil..jar folot bhaitir tan kot kotiya bari dal Mur bukur upourt lamba hy pori rol..moi duyta piyahor majot bhaitir gorom gorom ke gota bari dal pori thoka anubhob korilu…moi aibar Mur duyuta piyah dui sider pora sepi dhorilu folot piyahor majot bhaiti bari dal sepa khai gol…moi bhaiti bari dal hesa mari dhori kolu…aru moi piyah dutare bari dal sepi dhorilu…uff ..bhaitir baridal Mur piyahor majot lukai thakil..moi bhaitik olop aguwa pisowa koriboloi kolu…bhaitiu tar koti khan aguwa pisuwa kori thakil…bhaitir bari dal Mur piyah dutat sepot uluwa xumuwa hy thakil aru bhaitir bari dalor topa tu Mur gol tur pine abar uluwa abar xumuwa dore Luka bhaku kori thakil…Mur norom norom piyah dutat mankho aru bhaitir o gorom gorom bari dalor ghorkhonor folot Mur jouno uttejona barhi ahisil..bhaitiu Mur piyah duta sudibo pai sorom xukhor moza loi asil..kisu xomoi bhaiti a Mur piyah dutar sepot bari dal uluwa xumuwa kori thakil..pisot bahiti muk kole…o ba…tumar bushot vorai de na…

Mur o mon jai asil bhaitir bari dal bushot xumabo kintu moi bhaitik sudibo dibo bhoi kori asilu karon Tak abar sance dile xodai dibo lagibo..xeibabe moi Tak lai dibo khuja nasilu..moi olop bhabi sinti Tak kolu…thik ase dim kintu ata promise koribo lagibo.

Bhaiti a kole ki promise..?

Moi kolu..aji a ji last time moi tuk sudibo dim ajir pisot adin o tumi sudibo nupuwa….promise kora.

Bhaitiu kunu nobhoba nishinta ke..ok promise buli kole…xi jouno uttejonar folot aku bhoba sinta nkorile…xi matro xei xomoi khinir bikhoye he sinta korisil..

Moi o thik a ase buli koi..Tak Mur gar uporot sidha hoboloi kolu..bhaitiu tar hat tu gotei Mur gar upart ari sidha hoi poril..pisot bhaiti a tar bari dal dhori Mur bushor mukhot sat koribo dhorile .jetyai anuman hol je bari topa tu bushor mukhot lagi dhorise ..bhaiti a ata jurke dhakka di dile..Mur mukhor pora..ummmmhhhh maaa buli xobdo ulai ahil…aru bhaitir bari dal Mur bushot adha xumai gol..tar pisot bhaiti a akou ata dhakka mari dile..folot per perai bari dal vitort xumai gol…tar gorom bari dal Mur bushor vitort anubhob korilu…ki je xukh paisilu.  ..tar pisot bhaiti a lahe lahe ke dhakka mari dhakil ..Mur bushor vitort bhaitir bari dal ghorkhan hy thakil..moi sorom xukhr folot Mur soku adha muja khai goisil ..moi purno moza loi asilu .bhaiti a dhakkar upart dhakka di asil .prati tu dhakar moza moi loi asilu..moi bhaitik kolu..aru jor jor ke ..dhakka diya o..bhaitiu joshote jor jor se dhakka dibo dhorile…kisu xomoi teneke dhakka diya pisot Mur Pani ulai gol..bhaitiye tetyao muk sudi asil ..

1 thought on “Mur bhaiti 8”

Leave a Comment

error: Content is protected !!