Ghoror kakhor bondhur maikik sudilo - AssameseSexStory.xyz

Ghoror kakhor bondhur maikik sudilo

Nomoskar….(name duta change Kora ase)

Mur name kulen …..mur boyokh 22….prha bad d ghrt a asu….moi ji joni maikir kahini. Kobo hoi asu tair boyokh mur xoman..tair nam susmita …. Husband bahirot thake ….tair ajon 4 bosoriya lora ase tai ghorot okole thake …..taik mor bhut agor pra a val lage kintu taik dekhile bari dang khai uthe ….tai dhuniya boga ….piyah duta dngr dngr . .aru topina dukhon o msto dngr dngr …moi WhatsApp ot taik dekha pwa k bya Baya phto status ot d thaku tai sai aru ako react nokore…..

moi bhbi thku taik kenekoi sudibo pari….adin mur bhaigya khul khale….mok adin tai tair lora tuk school ot thobo jabo dsil….tai o goisil mur lgt…ahate tair piyah duta mur pithit lagi uthisil mur bari thiyo hoi uthisil …tar pst moi ako nabhbi ghoroloi ahilu …aneneke dhori kaidin man moi tair lora tuk school ot.ona niya kri thkilu…..adin ki hol xndhiya xmy moi taik msg krilu….oi….ki kri asa buli …tai kole anei asu ….moi kolu ata kotha asil tur lgt…..kole ki kotha ko….

moi kolu a nkng de tii bya. Pabi….tar pst tai kole npng de bya ko ….moi Kong nkng k koi dilu kiss koribo d b neki ….tai hahi thoka emoji ara dile….moi vl k hudhilu d ba neda  tai kole voy lage mur kunba a. Dekhile ki hbo buli….moi kolu ako nhy moi jai asu tumi roi thaka ….tai o kole ahiba kintu mone Mone ahiba kuneo jate aha dekha napy…moi kolu thik ase moi goi asu ..tar pst moi kuneo dekha nopowa k goi tair kakhor  room palu…ata roomt soli tu porhi ase …moi roi thakilu 2 mnt man past tai ahile aru moi besi deri nokori taik kiss kri dilu tai o xohojoge kri gol ..kiss kri kri moi taik bisonat felay lolu aru kiss kri tahkilu .golot .galot uthot….

aru paiyah duta o tipi thakilu…..tar pst moi tair mexi tu dangi busor futa tut anguli ata bhory dilu tair bus or pra bijoluwa Pani ulay asil aro bus khon atha atha hoi asil ….aneke taik 5 mnt man kiss kri thkilo aru hidina besi ako nokori moi goroloi gusi ahilo……aneke dudin man past moi taik sudar ktha kolu hidina o tai kole voy lage mur kunuba a dekha pale ki hbo buli…moi klu ako nhy olp time he krim tar past moi ahim a. …tai kole aha pise kintu kuneo jate gom napay…moi golu aru taik matio kakhor roomt …tai ahil….

hidina taik dekhi mr anekuwa lagsil aji ji a nohok moi aji aik beya koi sudim sudi sudi bus fali dimm….tar pst tai ahi powar loge loge moi tair ronga hoi thoka uth dutat kiss krilu aru piyah duta mexir uporot a tipi thkilo…..pray t mnt man teneke thki golot galot Suma khai khai moi tol ahi palu aru mExi tu dngi taik akebre lengta kri dilu. …mur o 7 Inc msto bari dal thiyo hoi asil ….tar pst moi pent tu khuli mur thiyo hoi thoka bari dal tair agt mukoli kori dilu….tai ghopok k. Mur bari dal dhori aga Pisa kri thkil ….

tar pst tai mur bari dal suhi thkil…pray 4 mnt man suhi thki mur pani tair mukhot a ari dilu aru tai olp khai kne olp ulay Ani hatere tai piyah dutat sani lole aru suhibo dhorile mur bari dal suhi suhi pura safa kri dile….moi tar pst tair bus khon selekibo dhorilo….ghon dighol balor hoite tair msto bus khn mur xonmumhot asil aru moi tair busor pahi duta meli loi kne busr gondho lolu wahh ki gndho …hai gondho huni mur bari dal pura ton toniya hoi gol….tar pst moi tair bus khon seleki thkilo ….seleki seleki tair oly oha Pani moi khai dilu tar pst moi tair busr mur anguli ata bhory dilu aro olowa humowa kri thkilo….paray 2 mnt man pst a tai pani ari disil aru moi tair gotei pani khini khai bus safa kri dsilu ….

tai aru besi xmy robo bowari mk kole moi thakibo nowaru aru tumar ai msto bari dal mur bust.humay dya …moi bhabisilu tai bht din sun pwa nai tai thkibo noware moi potot k tair bust mr msto bari dal hatere dhori hesi dilu aru 4 Inc man humay gol aru uly Ani moi jor k hesi diyat gotei bari dal busr bhitort humay gol aru tai siorii uthi ahhh uhh uhh kri mr vl lagi gol tai mur bari dal psndo krise….

tar past moi jor jor k krilu …pray 7 mnt man past tai pani ari dile aru ga tu jokari uthil tai …moi nerilo moi jor jor k kori thkilo…tar pst moi taik dngi walot hesi loi kne mur bari dal tolor pra jor jor k humay dilu tai siori thkil suda muk jor jor k suda mur bus fali diya mur o josh barhi gol moi jor jor k sudi thkilo tai akou abar pani ari dile…moi kri thakilo….kri thkotee thkote moi o pani ari dilu tair busr bhitort a tai mur barir pra ulowa gorom gorom mal pani khini pai mojja pale aru voy o khle tai jdi pragnent hoi jai …aneke sudi sudi moi bhagori posrilo aru moi ghorloi gusi ahilo….aikhini a. Mur kahini …kenekuwa lale jonabo….

Leave a Comment

error: Content is protected !!